Goju-Ryu Meitoku-Ha Kata – Genbu

In celebration on the 100th Anniversary of Yagi Meitoku’s Birth, Hanshi Ken Tallack performs the Kata created by Meitoku Sensei. Tenshi, Seiryu, Byakko, Shujakku, and Genbu.